HANMI
HANDACHIWAZA

aihanmi
katate
dori
gyaku
hanmi
katate
dori
ryote
dori
morote
dori
kata
dori
ryo
kata
dori
ushiro
ryo
kata
dori
ushiro
eri
dori
yokomen
uchi
shomen
uchi
jodan
tsuki
mae
geri
mawashi
geri
kata
dori
men
uchi
KATAMEWAZA (pinning)
in order of importance
bas = basic     adv = advanced/difficult     - =not basic/possible
bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas adv adv -
nikyo (omote/ura)
bas bas bas bas bas bas adv - bas bas bas adv adv -
sankyo (omote/ura)
bas bas bas adv adv adv adv - bas bas bas adv adv -
yonkyo (omote/ura)
bas bas bas adv adv adv adv - bas bas bas adv adv -
gokyo (omote/ura)
- - - - - - - - bas bas bas - - -
hijikime osae (omote/ura)
- adv adv - adv adv - - - - bas - - adv
kaiten osae (omote/ura)
- adv adv - bas bas - - - - - - - bas
NAGEWAZA (throw)
in order of importance
bas = basic     adv = advanced/difficult     - =not basic/possible
kokyuho
bas bas bas bas bas bas adv - bas bas bas adv - bas
kokyunage
adv adv bas bas adv adv bas - adv adv adv - - adv
iriminage (omote/ura)
bas bas bas bas adv adv bas adv bas bas bas bas adv adv
shihonage (omote/ura)
bas bas bas bas adv adv adv - bas bas bas bas bas bas
kotegaeshi (omote/ura)
bas bas bas adv adv adv adv - bas bas bas bas adv adv
tenchinage (omote/ura)
adv bas bas - - adv - - adv adv adv - - -
kaitennage (omote/ura)
bas bas adv - - - - - adv adv adv - - -
koshinage
- - - - - - - - - - - - - -
udekimenage
adv adv adv adv adv - - - adv adv adv - - adv
jujigarami
- - - - - - - - - - - - - -
ushiro kiriotoshi
- - - - - - - - - - - - - -
aikinage
- - - - - adv adv - adv adv adv - - -
aiki otoshi
- - - - - - - - - - - - - -

HANMI
HANDACHIWAZA

aihanmi
katate
dori
gyaku
hanmi
katate
dori
ryote
dori
morote
dori
kata
dori
ryo
kata
dori
ushiro
ryo
kata
dori
ushiro
eri
dori
yokomen
uchi
shomen
uchi
jodan
tsuki
mae
geri
mawashi
geri
kata
dori
men
uchi